sprawność fizyczna

Jak w praktyce mierzyć sprawność fizyczną dziecka i jak interpretować taki pomiar

Szczególnie dużo kłopotów i wątpliwości mają nauczyciele klas początkowych z ocenianiem ucznia z wychowania fizycznego i z pomiarem sprawności fizycznej. Podstawowym warunkiem efektywności wychowania w klasach I - III jest systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka. Jest ono możliwe przy zastosowaniu różnych technik metody obserwacji. Wszystkie spostrzeżenia związane z kompetencjami technologicznymi i aksjologicznymi powinny być notowane. Dzięki otrzymanym w ten sposób informacjom możemy ocenić, czy stosowane w systemie edukacji fizycznej metody i środki są uzasadnione i właściwe. Systematyczne obserwacje poziomu sprawności, a więc uzyskiwanych rezultatów, są również dla uczniów doskonałym bodźcem motywującym ich do samodzielności w podejmowaniu własnej celowej ' aktywności ruchowej, do samooceny i samokontroli. Najlepiej do tego celu nadają się próby czynnościowe oparte na przystępnych, naturalnych formach ruchu, jak biegi, skoki i rzuty. Typowym przykładem są boiskowe próby lekkoatletyczne.

Przy ocenie sprawności dobrze jest korzystać z ćwiczeń lekkoatletycznych. Podano tam sposoby dokonywania oceny poziomu sprawności i interpretowania uzyskanych rezultatów za pomocą matematyki i prostych, najczęściej stosowanych metod statystycznych. W odpowiedni sposób włączyć uczniów do współpracy przy kontroli i ocenie poziomu sprawności, podając przykładowe wzorce postępowania.

Stopniowe, trwające 3 lata przygotowanie uczniów do samodzielnej aktywności ruchowej wymaga wyposażenia ich w określone kompetencje technologiczno-instrumentalne. Zaliczyć do nich należy umiejętności ruchowe i zasób wiadomości. Jakich minimalnych rezultatów możemy oczekiwać w tym zakresie? Inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie i podstawą do refleksji nad własnym działaniem każdego nauczyciela czy studenta może być kolejna praca S. Sulisza. Ma ona charakter teoretyczno-praktyczny. Poruszone w niej zagadnienia dotyczą dynamiki rozwoju sprawności fizycznej uczniów klas I - III, zakresu kompetencji instrumentalnych i uczestnictwa dzieci w wychowaniu fizycznym.

Subscribe to RSS - sprawność fizyczna